Case: Stormbasen

Stormbasen er en webbaseret portalløsning, udviklet til Stormrådet for at understøtte forsikringsselskabernes behandling af sager om stormflod.

Stormbasen

Omløsningen

UDFORDRING & LØSNINGSØNSKE

På baggrunden af en lovændring i 2010 vedr. stormflod og stormfald, blev det besluttet, at forsikringsselskaber fremover skulle behandle stormflodsskadesager på vegne af Stormrådet, og at Stormrådets tilsynsvirksomhed skulle understøttes af en it-løsning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen valgte herefter at udbyde opgaven lydende på ønsket om en leverance med det mål at sikre en it-løsning til brug for forsikringsselskabernes sagsbehandling af stormflodssager samt Stormrådets tilsyn med dette, herunder en digitalisering af skadesanmeldelser og udbetaling af tilkendt erstatning ved brug af en digital selvbetjeningsløsning.

SELVE LØSNINGEN

Løsningen er overordnet baseret på en digital indberetningsmodel, hvor f.eks. anmeldelse sker som en selvbetjent digital indberetning fra skadelidte, taksation som en digital indberetning fra taksator, ligesom der er understøttet flere andre forskellige indberetninger fra tredje part.

De mange forskellige indberetningsskemaer kan oprettes og redigeres af Stormrådets sekretariat. Alle indberetninger er efterfølgende tilgængelige i print- og browservenligt format i form af PDF og oplysninger fra indberetninger kan benyttes som en del af sagsbehandlingen.

Se løsningen her 

Citat

“Da den store stormflodshændelse ramte i december måned 2013, stod systemet prøven.”

Stine B. Pedersen, Fuldmægtig i Stormrådet